Hoạt động mảng

Nhấn vào đây để sao chép

Trả về giá trị tối thiểu/tối đa/trung bình/trung bình của một mảng đã cho.


Khối Kết quả
Min in Array Giá trị nhỏ nhất trong mảng
Max in Array Giá trị lớn nhất trong mảng
Mean in Array Trung bình cộng của các phần tử mảng
Median in Array Trung vị của các phần tử mảng

Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Array (integer/float array) - mảng để đánh giá.
  • [Output] Result (depends on the input data type) - kết quả của hoạt động.
  • [Output, only in Max/Min] Index (integer) - vị trí của phần tử được tìm thấy trong mảng (bắt đầu từ 0).