Tạo mã thông báo xác thực

Nhấn vào đây để sao chép

Tạo mã thông báo ủy quyền có độ dài nhất định


Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] length (integer) - đặt độ dài mã thông báo cần thiết.
  • [Output] token (string) - chuỗi mã thông báo ủy quyền có thể được nhà phát triển sử dụng trong mô hình Phiên người dùng.