người mẫu

Nhấn vào đây để sao chép

Đặt và lưu trữ các biến sẽ được sử dụng trong suốt quá trình kinh doanh.


Các khối mô hình có thể lưu trữ các biến của mô hình dữ liệu để sử dụng trong suốt quá trình kinh doanh. Bạn có thể đặt giá trị cho biến bằng khối Đặt biến hoặc bằng giá trị mặc định. Sau đó, bạn có thể kết nối biến này làm đầu vào ở bất kỳ đâu trong quy trình kinh doanh. Các biến có thể được đặt thành một giá trị đơn lẻ hoặc dưới dạng một mảng.