Xác thực RS RU

Nhấn vào đây để sao chép

Kiểm tra dữ liệu đã nhập để tuân thủ định dạng RS (tài khoản thanh toán của một doanh nhân hoặc doanh nghiệp) của Liên bang Nga.


Trình kết nối luồng

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - được kích hoạt khi khối thực hiện xong.

trình kết nối dữ liệu

  • [Input] rs (string) - giá trị để kiểm tra xem có tuân thủ định dạng không.
  • [Input] bik (string) - BIK của ngân hàng có PC cần kiểm tra.
  • [Output] is_valid (boolean) - nếu giá trị khớp với định dạng, nó sẽ trả về giá trị Đúng, nếu không - Sai.