Gửi ứng dụng lên App Store

Nhấn vào đây để sao chép

Khi bạn đã thử nghiệm ứng dụng của mình trong Testflight, hãy làm theo hướng dẫn này của Apple để gửi ứng dụng của bạn tới App Store: https://help.apple.com/app-store-connect/#/dev34e9bbb5a .