Băm

Nhấn vào đây để sao chép

Tạo một hàm băm từ một chuỗi đã cho với một thuật toán được chỉ định.


Đọc thêm về hàm băm ở đây .

Khối Tài liệu tham khảo
SHA-512 https://vi.wikipedia.org/wiki/SHA-2
SHA-256 https://vi.wikipedia.org/wiki/SHA-2
SHA-1 https://vi.wikipedia.org/wiki/SHA-1
MD5 https://en.wikipedia.org/wiki/MD5

Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối kết thúc quá trình thực thi.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Input (string/email/text/phone number/geo point) - chuỗi sẽ được băm.
  • [Output] Hash (string) - kết quả của hoạt động.