Ngày giờ

Nhấn vào đây để sao chép

iCalendar

Mô-đun ICalendar thêm hỗ trợ cho lịch định dạng ICalendar.


Quy trình kinh doanh

  • ICalendar: Create Event

Cài đặt

mô-đun được cấu hình tự động