Nhấn vào đây để sao chép

Cập nhật các trường đã cho của một đối tượng mô hình trong cơ sở dữ liệu (để đặt lại tất cả các trường, hãy sử dụng khối Cập nhật).


Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Model (model) - đối tượng mô hình được vá. Hệ thống sẽ trích xuất ID của nó, tìm nó trong cơ sở dữ liệu và chỉ cập nhật những trường không rỗng trong đối tượng mô hình đầu vào.
  • [Input] set_null_fields (string array, optional) - các trường được đặt thành null trong cơ sở dữ liệu. Tên của các trường phải được cung cấp bằng chữ thường (ví dụ: "first_name").