Cập nhật

Nhấn vào đây để sao chép

Đặt lại tất cả các trường của một đối tượng mô hình nhất định trong cơ sở dữ liệu và cập nhật chúng với các giá trị đã cho (để chỉ thay đổi các trường được cung cấp và giữ nguyên các trường khác, hãy sử dụng khối Patch).


Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

kết nối dữ liệu

  • [Input] Model (model) - đối tượng mô hình sẽ được cập nhật. Hệ thống sẽ trích xuất ID của nó, tìm nó trong cơ sở dữ liệu và đặt lại tất cả các trường của nó thành null. Sau đó, bất kỳ trường nào khác null trong đối tượng mô hình đầu vào sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.