Thay thế chuỗi

Nhấn vào đây để sao chép

Thay thế tất cả các trường hợp của một chuỗi con trong một chuỗi đã cho.


Ví dụ : Replace String(string: "lorem ipsum", find: "m", replace: "M") = "loreM ipsuM".

Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối thực hiện xong.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] String (string) - chuỗi trong đó việc thay thế sẽ diễn ra.
  • [Input] Find (string) - chuỗi con cần thay thế.
  • [Input] Replace (string) - chuỗi con cần thay thế.
  • [Output] Result (string) - kết quả của hoạt động.