Hội nghị truyền hình & hội thảo trên web

Nhấn vào đây để sao chép

Thu phóng API

Mô-đun Zoom API cung cấp khả năng tích hợp với Nền tảng hội nghị truyền hình Zoom thông qua API của nó.


Quy trình kinh doanh

  • Get Meeting
  • Create Meeting
  • Update Meeting
  • Delete Meeting
  • List meetings

Cài đặt mô-đun

Tham số Mặc định Sự mô tả
Application ID Không có Nhận nó từ Cổng thông tin dành cho nhà phát triển Zoom
Client App Secret Không có Nhận nó từ Cổng thông tin dành cho nhà phát triển Zoom