Mở rộng Ngày/Giờ/Ngày & Thời gian/Khoảng thời gian

Nhấn vào đây để sao chép

Mở rộng ngày/thời gian/ngày & thời gian/khoảng thời gian thành các giá trị cấu thành của nó.


Khối giá trị
Date Năm tháng ngày
Time Giờ, Phút, Giây, Mili giây
Date & Time Năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, mili giây
Time Span Ngày, Giờ, Phút, Giây, Mili giây

Kết nối dòng chảy

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - kích hoạt khi khối kết thúc quá trình thực thi.

Kết nối dữ liệu

  • [Input] Object (depends on the block) - đối tượng ngày & giờ được mở rộng.
  • [Output] Values (integer, multiple) - giá trị cấu thành.