Xác thực số thẻ ngân hàng (Luhn)

Nhấn vào đây để sao chép

Kiểm tra dữ liệu đã nhập để tuân thủ định dạng của số thẻ ngân hàng.


Phân tích sử dụng thuật toán Luhn .

Trình kết nối luồng

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - được kích hoạt khi khối thực hiện xong.

trình kết nối dữ liệu

  • [Input] card_number (string) - giá trị để kiểm tra xem có tuân thủ định dạng không. [
  • [Output] is_valid (boolean) - nếu giá trị khớp với định dạng, nó sẽ trả về giá trị Đúng, nếu không - Sai.