ความยาวสตริง

คลิกเพื่อคัดลอก

ส่งกลับความยาวของสตริงที่กำหนด


ตัวอย่าง : ความยาวสตริง("lorem") = 5.

การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] String (string/email/text/phone number/geo point) - สตริงที่จะประเมิน
  • [Output] Result (integer) - ความยาวของ/จำนวนอักขระในการป้อนข้อมูล "สตริง"