ในอาร์เรย์

คลิกเพื่อคัดลอก

ตรวจสอบว่าอาร์เรย์มีองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่


ตัวอย่าง : ใน Array(array: [1, 2, 3], item: 2) = True

การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] Array (array, any type) - อาร์เรย์ที่อยู่ภายในเพื่อค้นหาองค์ประกอบ
  • [Input] Item (same type as "Array") - องค์ประกอบที่จะพบ
  • [Output] Result (boolean) - จริงหากอินพุตข้อมูล "อาร์เรย์" มีข้อมูลอินพุต "รายการ" อย่างน้อย 1 อินสแตนซ์ หรือเป็นเท็จ