ขนาดอาร์เรย์

คลิกเพื่อคัดลอก

ส่งกลับขนาดของอาร์เรย์ที่กำหนด


ตัวอย่าง : Array Size([1, 2, 3]) = 3.

การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] Array (array, any type) - อาร์เรย์ที่จะประเมิน
  • [Output] Size (integer) - ขนาดของ/จำนวนองค์ประกอบในการป้อนข้อมูล "อาร์เรย์"