การทำงานของอาร์เรย์

คลิกเพื่อคัดลอก

ส่งกลับค่าต่ำสุด/สูงสุด/ค่าเฉลี่ย/ค่ามัธยฐานของอาร์เรย์ที่กำหนด


ปิดกั้น ผลลัพธ์
Min in Array ค่าที่น้อยที่สุดในอาร์เรย์
Max in Array ค่าที่ใหญ่ที่สุดในอาร์เรย์
Mean in Array ค่าเฉลี่ยเลขคณิตขององค์ประกอบอาร์เรย์
Median in Array ค่ามัธยฐานขององค์ประกอบอาร์เรย์

การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] Array (integer/float array) - อาร์เรย์ที่จะประเมิน
  • [Output] Result (depends on the input data type) - ผลลัพธ์ของการดำเนินการ
  • [Output, only in Max/Min] Index (integer) - ตำแหน่งขององค์ประกอบที่พบในอาร์เรย์ (เริ่มต้นที่ 0)