ตั้งค่าตัวแปร

คลิกเพื่อคัดลอก

ตั้งค่าตัวแปรเป็นค่าเฉพาะ


การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] Variable (any) - ตัวแปรที่จะตั้งค่า
  • [Input] Value (any, same type as "'Variable") - ค่าที่จะตั้งค่าตัวแปร