BP ที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

คลิกเพื่อคัดลอก

เรียกใช้กระบวนการทางธุรกิจแบบกำหนดเองใดๆ ที่คุณสร้างขึ้น


การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] Input (multiple, any) - ตัวแปรอินพุตที่กำหนดในกระบวนการทางธุรกิจที่ถูกเรียกใช้
  • [Output] Output (multiple, any) - ตัวแปรเอาต์พุตที่กำหนดไว้ในกระบวนการทางธุรกิจที่ถูกเรียกใช้