เป็นตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่

คลิกเพื่อคัดลอก

แปลงสตริงที่กำหนดให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่


ตัวอย่าง : To Uppercase("lorem") = "LOREM"

การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] Input (string) - สตริงที่จะแปลง
  • [Output] Result (string) - ผลลัพธ์ของการดำเนินการ