Xác thực INN RU

Nhấn vào đây để sao chép

Kiểm tra dữ liệu đã nhập để tuân thủ định dạng IIN (số nhận dạng người nộp thuế) của Liên bang Nga.


Trình kết nối luồng

  • [Input] In - bắt đầu thực thi khối.
  • [Output] Out - được kích hoạt khi khối thực hiện xong.

trình kết nối dữ liệu

  • [Input] inn (string) - giá trị để kiểm tra việc tuân thủ định dạng.
  • [Output] is_valid (boolean) - nếu giá trị khớp với định dạng, nó sẽ trả về giá trị Đúng, nếu không - Sai.