องค์ประกอบสุ่ม

คลิกเพื่อคัดลอก

ส่งกลับองค์ประกอบสุ่มจากอาร์เรย์ที่กำหนด


การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] Array (array, any type) - อาร์เรย์ที่จะรับองค์ประกอบ
  • [Output] Element (same type as "Array") - องค์ประกอบแบบสุ่มจากการป้อนข้อมูล "Array"