ลอจิกหรือ

คลิกเพื่อคัดลอก

ดำเนินการตรรกะ OR


ตัวอย่าง : ลอจิก OR(ตัวแรก: จริง ตัวที่สอง: เท็จ) = จริง

อันดับแรก ที่สอง ผลลัพธ์
จริง จริง จริง
จริง เท็จ จริง
เท็จ จริง จริง
เท็จ เท็จ เท็จ

การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] First (boolean) - ค่าแรกที่จะประเมิน
  • [Input] Second (boolean) - ค่าที่ 2 ที่จะประเมิน
  • [Output] Result (boolean) - ผลลัพธ์ของการดำเนินการ