สวิตช์

คลิกเพื่อคัดลอก

ประเมินอินพุตข้อมูล "ค่า" กับชุดของกรณีและปัญหาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า


การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Default - เปิดใช้งานหากไม่พบการจับคู่ในกรณีที่กำหนดไว้
  • [Output] Cases (multiple) - เปิดใช้งานหากค่าที่กำหนดตรงกับอินพุตข้อมูล "ค่า" ชนิดข้อมูลจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] Value (any, except model) - ค่าที่คุณต้องการประเมินเทียบกับกรณีและปัญหาที่กำหนดไว้