สร้าง

คลิกเพื่อคัดลอก

จัดเก็บในฐานข้อมูลและส่งคืนวัตถุโมเดลที่กำหนด (เพื่อสร้างจากฟิลด์ที่กำหนดให้ใช้บล็อก Make)


การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] Model (model) - วัตถุโมเดลที่จะจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
  • [Output] Model (model) - วัตถุโมเดลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล