ขยายแบบจำลองข้อมูลเสมือน

คลิกเพื่อคัดลอก

คืนค่าฟิลด์ทั้งหมดของออบเจกต์แบบจำลองเสมือนที่กำหนด


การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] Model (model) - วัตถุโมเดลเสมือนที่จะขยาย
  • [Output] Fields (multiple, any) - ฟิลด์ทั้งหมดของโมเดล (กำหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น คำขอ API ภายนอก)