การเปรียบเทียบ

คลิกเพื่อคัดลอก

เปรียบเทียบค่าสองค่ากับเงื่อนไขที่กำหนด


บล็อก \ เอาต์พุต จริง เท็จ
Equal เอ = บี เอ ≠ บี
Greater เอ > บี เอ ≤ บี
Greater or Equal เอ ≥ บี เอ < บี
Less เอ < บี เอ ≥ บี
Less or Equal เอ ≤ บี เอ > บี
Equal Enum เอ = บี เอ ≠ บี
Is Null ค่าเป็นโมฆะ ค่าไม่เป็นโมฆะ

การเชื่อมต่อการไหล

  • [Input] In - เริ่มการดำเนินการของบล็อก
  • [Output] Out - เปิดใช้งานเมื่อบล็อกเสร็จสิ้นการดำเนินการ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • [Input] A (depends on the block) - ค่าแรกที่จะประเมิน
  • [Input] B (depends on the block) - ค่าที่สองที่จะประเมิน
  • [Input, Is Null only] Value (any) - ค่าที่จะตรวจสอบสำหรับ Null
  • [Output] Result (boolean) - จริงหากเงื่อนไขได้รับการประเมินว่าเป็นจริง มิฉะนั้นจะเป็นเท็จ