Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

WebSocket API'nin Temel Bileşenleri ve İşlevleri

WebSocket API'nin Temel Bileşenleri ve İşlevleri

WebSocket API'si nedir?

WebSocket API, istemci ile sunucu arasında sürekli iki yönlü iletişim sağlayan standartlaştırılmış bir protokol ve Uygulama Programlama Arayüzü'dür (API) . Verilerin gerçek zamanlı olarak gönderilip alınmasına olanak tanıyan, düşük gecikmeli etkileşimler ve verimli iletişim sağlayan, uzun süre çalışan tek bir bağlantıdan yararlanır.

HTTP'nin geleneksel istek-yanıt modeli, istemci ile sunucu arasında birden fazla bağlantı kurma ve sonlandırma yükünden dolayı gecikmeye neden olabilir. WebSocket API, kalıcı bir bağlantı sağlayarak, yükü azaltarak ve daha hızlı, hızlı yanıt veren bir deneyim sunarak bu sorunu giderir. Bu özellikle çevrimiçi oyunlar, finansal ticaret platformları ve sohbet uygulamaları gibi gerçek zamanlı veri alışverişi uygulamalarında kullanışlıdır. WebSocket API, modern web tarayıcıları tarafından desteklenerek geliştiricilerin çeşitli platformlarda gerçek zamanlı işlevsellik uygulamasını kolaylaştırır.

WebSocket Bağlantısı Oluşturma

Bir WebSocket bağlantısı oluşturmak için, istemci tarafında yeni bir WebSocket nesnesinin örneğini oluşturun ve WebSocket sunucusunun URL'sini parametre olarak iletin. WebSocket yapıcısı şu parametreyi kabul eder: new WebSocket(url[, protocols]) - url : ws (WebSocket) veya wss (WebSocket Secure) şemasını kullanarak bağlanılacak WebSocket sunucusunun URL'sini belirten bir dize. - protocols [isteğe bağlı]: Bir alt protokol dizisi dizisi veya tek bir alt protokol dizisi.

Alt protokoller uygulamaya özel anlambilimi temsil eder ve sürüm oluşturmak veya çeşitli kullanım durumlarını desteklemek için kullanılabilir. Sunucu belirtilen alt protokolü desteklemiyorsa WebSocket bağlantısı reddedilecektir. Aşağıda WebSocket bağlantısı oluşturmaya ilişkin bir örnek verilmiştir:

 const socket = new WebSocket("wss://example.com/socketserver");

Bu, bağlantıyı temsil eden ve sunucuyla etkileşim kurmaya yönelik yöntemler ve özellikler sağlayan bir WebSocket nesnesi oluşturur. WebSocket bağlantısının yaşam döngüsü, bağlantının "Açılma" aşamasından başlayarak, başlatmanın hemen ardından başlar.

WebSocket Connection

WebSocket Olayları ve Olay İşleyicileri

WebSocket olayları, WebSocket bağlantısının yaşam döngüsü boyunca çeşitli noktalarda tarayıcı tarafından eşzamansız olarak tetiklenerek bağlantının geçerli durumunu gösterir. Bu olaylar arasında açılış, kapanış ve bir mesajın ne zaman alındığı yer alır. Olay işleyicileri, bu olaylara atanan ve bunlara yanıt olarak uygulamanın davranışını tanımlayan JavaScript işlevleridir. Birincil WebSocket olayları ve bunlara karşılık gelen olay işleyicileri aşağıdaki gibidir:

1. onopen : Bağlantı başarıyla açıldığında tetiklenir. Bu noktada sunucuya mesaj göndermeye başlayabilirsiniz. Örnek:

 socket.onopen = (event) => { console.log('WebSocket connection opened:', event); };

2. onclose : Başarılı bir kapanış el sıkışması, bir başarısızlık veya beklenmedik bir sonlandırma nedeniyle bağlantı kapatıldığında tetiklenir. Örnek:

 socket.onclose = (event) => { console.log(`WebSocket connection closed (code ${event.code}):`, event.reason); };

3. onmessage : Sunucudan bir mesaj alındığında tetiklenir. Olay işleyicisine iletilen olay nesnesi, alınan mesaj verilerini içeren bir data özelliğini içerir. Mesajların metin veya ikili formatta alınabileceğini unutmayın. Örnek:

 socket.onmessage = (event) => { console.log('Received message:', event.data); };

4. onerror : WebSocket iletişimi sırasında bir hata oluştuğunda tetiklenir. Hata, bağlantının sonlandırılmasına neden oluyorsa, bu olayı onclose olayı izleyebilir. Örnek:

 socket.onerror = (event) => { console.log('WebSocket error encountered:', event); };

Bu olay işleyicilerine uygun işlevler atayarak uygulamanızın çeşitli olaylara nasıl yanıt vereceğini tanımlayabilir ve WebSocket iletişiminin sorunsuz olmasını sağlayabilirsiniz.

Mesaj Gönderme ve Alma

WebSocket API, istemci ile sunucu arasında gerçek zamanlı, çift yönlü iletişime olanak tanır. Mesaj gönderme ve alma süreci bu iletişimin merkezinde yer alır. Bu bölümde mesaj gönderip almak ve farklı veri türlerini işlemek için kullanılan yöntemleri inceleyeceğiz.

Mesaj gönderme

WebSocket API'sini kullanarak istemciden sunucuya mesaj göndermek için WebSocket nesnesinin send() yöntemini kullanacaksınız. Bu yöntem bir dize, ArrayBuffer, Blob veya ArrayBufferView olabilen tek bir bağımsız değişkeni kabul eder. Sunucuya nasıl kısa mesaj gönderebileceğinize dair bir örnek: ```javascript const websocket = new WebSocket('wss://example.com/ws'); websocket.onopen = () => { websocket.send('Merhaba Dünya!'); }; ``` Bu örnekte, mesajın yalnızca WebSocket bağlantısı açıldıktan ve veri iletilmeye hazır olduktan sonra gönderilmesini sağlamak için bir onopen olay işleyicisi tanımlanmıştır.

Mesaj Alma

Sunucudan gelen mesajları yönetmek ve işlemek için WebSocket nesnesinin onmessage olay işleyicisine bir işlev atamanız gerekir. Bu olay işleyicisi, sunucudan bir mesaj alındığında tetiklenecektir. Alınan MessageEvent nesnesi, veri yükü de dahil olmak üzere mesajla ilgili bilgileri içerir: ```javascript websocket.onmessage = event => { console.log('Sunucudan alınan mesaj:', event.data); }; ''''

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Farklı Veri Türlerini İşleme

Daha önce de belirtildiği gibi WebSocket API, dizeler, ArrayBuffers, Blob'lar ve ArrayBufferView'ler gibi çeşitli veri türlerinin iletilmesini destekler. Mesaj alırken her veri tipinin uygun şekilde işlenmesi önemlidir. Örneğin, ikili veri alırken, verinin ArrayBuffer mı yoksa Blob mu olduğunu belirlemek için bir switch ifadesi veya bir dizi koşullu ifade kullanabilir ve ardından onu buna göre işleyebilirsiniz: ```javascript websocket.onmessage = event => { if (event.data Instanceof ArrayBuffer) { // ArrayBuffer verilerini işleyin } else if (event.data Instanceof Blob) { // Blob verilerini işleyin } else { // Metin verilerini işleyin } }; ``` Ayrıca, ikili mesajların nasıl alınması gerektiğini belirtmek için WebSocket nesnesinin binaryType özelliğini de ayarlayabilirsiniz. Varsayılan değer 'blob'dur, ancak ArrayBuffer nesneleriyle çalışmayı tercih ederseniz bunu 'arraybuffer' olarak değiştirebilirsiniz: ```javascript websocket.binaryType = 'arraybuffer'; ''''

WebSocket Bağlantısını Kapatma

WebSocket bağlantısını kapatmak, WebSocket tabanlı bir uygulamanın yaşam döngüsünü yönetmenin önemli bir parçasıdır. WebSocket API, WebSocket bağlantısını sorunsuz bir şekilde sonlandırmak için bir yöntem sağlayarak hem istemcinin hem de sunucunun gerekli temizleme işlemlerini gerçekleştirebilmesini sağlar. Bir WebSocket bağlantısını kapatmak için WebSocket nesnesindeki close() yöntemini çağırabilirsiniz: ```javascript websocket.close(); ``` İsteğe bağlı olarak, close() yöntemine parametre olarak bir durum kodu ve kapanma nedenini iletebilirsiniz.

Bu bilgi kapanış anlaşması sırasında hem istemcinin hem de sunucunun bağlantının neden sonlandırıldığını bilmesi açısından yararlı olabilir: ```javascript websocket.close(1000, 'Normalclose'); ``` Bir bağlantı başarıyla kapatıldığında, bir onclose olayı tetiklenir. Bağlantının kapanmasını algılamak ve gerekli temizleme veya kullanıcı arayüzü güncellemelerini gerçekleştirmek için bir onclose olay işleyicisi tanımlayabilirsiniz: ```javascript websocket.onclose = event => { console.log('WebSocket bağlantısı kapatıldı:', event.code, event .sebep); }; ''''

Hata İşleme ve Hata Ayıklama

Güçlü WebSocket uygulamaları oluşturmak için hataları ve istisnaları etkili bir şekilde ele almanız gerekir. WebSocket API, WebSocket bağlantısının yaşam döngüsü sırasında ortaya çıkan hataları algılamak ve işlemek için bir mekanizma sağlar. Bağlantı hatası veya mesaj iletim sorunu gibi bir hata oluştuğunda, WebSocket nesnesinde bir onerror durumu olayı tetiklenir.

onerror olay işleyicisine bir işlev atayarak, hatayı günlüğe kaydedebilir ve kullanıcıyı bilgilendirmek veya yeniden bağlanmayı denemek gibi gerekli eylemleri gerçekleştirebilirsiniz: ```javascript websocket.onerror = olay => { console.error('WebSocket error) meydana geldi:', olay); }; ``` onerror olayı, hata hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaz. Yine de hata olayının günlüğe kaydedilmesi, hata ayıklama ve geliştirme konusunda yardımcı olabilir. Daha derinlemesine hata işleme ve hata ayıklama için, sunucu tarafı günlüklerini izlemek, istemci tarafı hata raporlama mekanizmalarını uygulamak ve WebSocket uygulamalarınızın performansının ve kararlılığının profilini çıkarmak için tarayıcı geliştirici araçlarını kullanmak çok önemlidir.

WebSocket API, basit ve etkili bir protokol aracılığıyla istemciler ve sunucular arasında gerçek zamanlı iletişim sağlar. Mesaj gönderip almayı, bağlantıları kapatmayı ve hataları nasıl ele alacağınızı anlayarak WebSocket API'yi kullanarak güçlü uygulamalar oluşturabilirsiniz . AppMaster gibi kodsuz platformlarla entegrasyon, geliştirme sürecini daha da kolaylaştırabilir ve olağanüstü web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmanıza yardımcı olabilir.

AppMaster No-Code

WebSocket Güvenliğiyle İlgili Hususlar

WebSocket API, diğer web teknolojileri gibi potansiyel güvenlik risklerine maruz kalır. Hem sunucunuzu hem de kullanıcılarınızı korumak için WebSocket tabanlı uygulamaları tasarlarken ve uygularken bu riskleri anlamak ve dikkate almak önemlidir. Akılda tutulması gereken kritik güvenlik hususlarından bazıları şunlardır:

Şifreli İletişim için WebSocket Secure (WSS) Protokolünü Kullanın

HTTPS'nin HTTP için şifreli iletişimi sağlaması gibi, WebSocket Secure (WSS) protokolü de sunucu ile istemci arasındaki WebSocket iletişimi için güvenli bir katman sağlar. WSS'yi kullanmak için, bir WebSocket bağlantı nesnesi oluştururken WebSocket sunucusu URL'sindeki wss:// şemasını kullanmanız yeterlidir. WSS'yi kullanmak, verilerinizin şifrelenmesini ve kulak misafiri ve ortadaki adam saldırılarına karşı korunmasını sağlar.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

Giriş Verilerini Doğrulayın ve Temizleyin

WebSocket aracılığıyla alınan mesajları işlerken, harekete geçmeden veya verileri bir veritabanında saklamadan önce kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin doğrulanması ve temizlenmesi önemlidir. Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin yanlış işlenmesi, Siteler Arası Komut Dosyası Çalıştırma (XSS) veya SQL enjeksiyonu gibi güvenlik açıklarına yol açabilir. Giriş verilerini işlemeden önce daima uygulamanın gereksinimlerine ve kısıtlamalarına göre doğrulayın ve sterilize edin.

Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Mekanizmalarını Uygulama

WebSocket API, doğası gereği kimlik doğrulama veya yetkilendirme mekanizmaları sağlamaz, ancak WebSocket sunucunuzla iletişim kuran kullanıcıların veya istemcilerin doğrulanması çok önemlidir. WebSocket tabanlı bir uygulamada kimlik doğrulamayı uygulamanın bir yolu, belirteç tabanlı bir yaklaşım kullanmaktır. Örneğin, kimliği doğrulanmış kullanıcılarınıza benzersiz bir belirteç oluşturup yayınlayın ve bu belirteci, bir WebSocket bağlantısı kurmaya çalıştıklarında kullanıcıların kimliklerini doğrulamak için kullanın. Kötü niyetli aktörleri uzak tutmak için uygun kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmalarının uygulanması çok önemlidir.

Hizmet Reddi (DoS) Saldırılarına Karşı Koruyun

WebSocket sunucuları, bir saldırganın çok sayıda bağlantı kurarak veya çok sayıda mesaj göndererek sunucuyu bunaltmaya çalıştığı Hizmet Reddi (DoS) saldırıları tarafından hedef alınabilir. Hız sınırlama ve bağlantı azaltmanın uygulanması DoS saldırılarının azaltılmasına yardımcı olabilir. WebSocket sunucunuzu düzenli olarak izlemek, olağandışı düzenleri veya devam eden potansiyel saldırıları tespit etmek için çok önemlidir.

WebSocket API'nin Pratik Uygulamaları

WebSocket API, gerçek zamanlı veri iletimi ve düşük gecikmeli etkileşimler gerektiren çeşitli uygulamalarda faydalıdır. Potansiyel kullanım durumlarıyla WebSocket API, geliştiricilerin ve işletmelerin gerçek zamanlı uygulamalarını güçlendirmeleri için başvurulacak bir çözüm haline geldi. WebSocket API'nin pratik uygulamalarından bazıları şunlardır:

Çevrimiçi Oyun

WebSocket teknolojisi, kullanıcılar arasında gerçek zamanlı ve düşük gecikmeli iletişim sağlar ve bu da onu çevrimiçi oyun uygulamaları için ideal kılar. Oyun oynamak genellikle oyuncuların eşzamanlı katılımını ve iletişimini içerdiğinden, WebSocket API, oyun durumu güncellemelerinin ve oyuncu eylemlerinin kusursuz bir şekilde paylaşılmasına olanak tanıyarak sorunsuz ve etkileşimli bir oyun deneyimine yol açar.

Canlı Finansal Güncellemeler

Finans sektöründe gerçek zamanlı verilere erişim, bilinçli kararlar almak için çok önemlidir. Finansal kurumlar, borsa güncellemelerini veya döviz kurlarını gerçek zamanlı olarak sağlayan uygulamalar oluşturmak için WebSocket API'den yararlanabilir. WebSocket iletişimi sayesinde bu güncellemeler, meydana gelir gelmez müşterilere iletilebilir ve böylece kullanıcıların değişen pazar koşullarına hızlı bir şekilde tepki vermesi sağlanır.

Gerçek Zamanlı İletişim ve İşbirliği Platformları

Ekip işbirliği araçları ve anlık mesajlaşma platformları gibi uygulamalar, WebSocket'in gerçek zamanlı iletişimi kolaylaştırma yeteneğinden önemli ölçüde yararlanır. WebSocket API ile kullanıcılar arasında gerçek zamanlı sohbet ve bilgi paylaşımı kolaylıkla gerçekleştirilebilir, bu da anında ve kesintisiz işbirliğine olanak tanır.

IoT Cihaz İzleme

WebSocket, IoT cihazlarını gerçek zamanlı olarak izlemek ve kontrol etmek için kullanılabilir. IoT cihazlarını merkezi bir sunucuya bağlamak için WebSocket'i kullanan kullanıcılar, gerçek zamanlı durum güncellemelerini alabilir ve cihazları kontrol etmek için komutlar gönderebilir. WebSocket API, IoT cihazlarının gelişmiş bağlantısını ve gerçek zamanlı yönetimini etkili bir şekilde sağlar.

Canlı Etkinlik Yayını

WebSocket API, konser veya spor etkinlikleri videolarının akışı gibi canlı etkinlik akışı uygulamaları için mükemmel bir çözüm olabilir. Olay akışı uygulamaları, video ve ses verilerinin izleyicilere gerçek zamanlı dağıtımını kolaylaştırmak için WebSocket'i kullanarak, kullanıcıları için düşük gecikme süreli, yüksek kaliteli ve etkileşimli deneyimler elde edebilir.

WebSocket API, gerçek zamanlı iletişim ve etkileşimlerle ilgili çok sayıda sorunu çözebilen güçlü ve çok yönlü bir teknolojidir. WebSocket API'yi uygulamalarınıza dahil ederek düşük gecikme süresi ve gerçek zamanlı özelliklerinden yararlanarak kullanıcılarınıza gelişmiş ve etkileşimli bir deneyim sağlayabilirsiniz.

WebSocket API'yi kullanırken uygulamalarınızı verimli bir şekilde oluşturmak için AppMaster gibi platformları keşfetmeyi düşünün. AppMaster, web ve mobil uygulamaları kolaylıkla oluşturmanıza olanak tanıyan no-code bir platformdur. AppMaster kullanarak WebSocket uygulamalarınız için mükemmel bir kullanıcı deneyimi tasarlamaya odaklanabilir ve kullanıcılarınızın ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılayabilirsiniz.

WebSocket API'si nedir?

WebSocket API, uzun süreli tek bir bağlantı üzerinden istemci ile sunucu arasında iki yönlü iletişime olanak tanıyan standartlaştırılmış bir protokol ve API'dir. Düşük gecikmeli etkileşimler ve verimli iletişim sağlayarak verilerin gerçek zamanlı olarak gönderilip alınmasına olanak tanır.

WebSocket olayları ve olay işleyicileri nedir?

WebSocket olayları, tarayıcı tarafından eşzamansız olarak tetiklenerek WebSocket bağlantısının açılma, kapanma veya bir mesajın alınması gibi durumunu gösterir. Olay işleyicileri, uygulamanın bu olaylara yanıt olarak davranışını tanımlamak için bu olaylara atanan JavaScript işlevleridir.

WebSocket API'nin ana bileşenleri nelerdir?

WebSocket API'nin ana bileşenleri şunlardır: WebSocket bağlantı nesnesi, WebSocket olayları ve olay işleyicileri, mesaj gönderme ve alma ve WebSocket bağlantısını kapatma.

WebSocket bağlantısını nasıl kapatırsınız?

WebSocket bağlantısını kapatmak için WebSocket nesnesinde 'close()' yöntemini çağırın. İsteğe bağlı olarak, daha ayrıntılı bir kapanış anlaşması için bir durum kodunu ve nedenini de parametre olarak iletebilirsiniz.

WebSocket bağlantısını nasıl oluşturursunuz?

Bir WebSocket bağlantısı, istemci tarafında bir WebSocket nesnesi oluşturularak ve WebSocket sunucusunun URL'sini parametre olarak ileterek başlatılır. Bu nesne bağlantıyı temsil eder ve sunucuyla etkileşime geçmek için yöntemler ve özellikler sağlar.

WebSocket API'nin bazı pratik uygulamaları nelerdir?

WebSocket API, çevrimiçi oyun, canlı finansal güncellemeler, gerçek zamanlı iletişim ve işbirliği platformları, IoT cihaz izleme ve canlı etkinlik akışı gibi gerçek zamanlı veri iletimi ve düşük gecikme süreli etkileşimler gerektiren uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

WebSocket API'yi kullanarak nasıl mesaj gönderip alırsınız?

İstemciden sunucuya mesaj göndermek için WebSocket nesnesindeki 'send()' yöntemini kullanın. Sunucudan gönderilen mesajları almak için WebSocket nesnesinin 'onmessage' olay işleyicisine, bir mesaj alındığında tetiklenecek bir işlev atayın.

WebSocket güvenliği açısından dikkate alınması gereken bazı noktalar nelerdir?

Şifreli iletişim için WebSocket Secure (WSS) protokolünü kullandığınızdan, giriş verilerini doğrulayıp temizlediğinizden, kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmalarını uyguladığınızdan ve Hizmet Reddi saldırılarına karşı koruma sağladığınızdan emin olun.

İlgili Mesajlar

Kendi Mobil Uygulamanızı Nasıl Yapabilirsiniz?
Kendi Mobil Uygulamanızı Nasıl Yapabilirsiniz?
Kodlamanıza gerek kalmadan kendi mobil uygulamanızı nasıl oluşturacağınızı keşfedin. Bu kılavuz size mevcut kod gerektirmeyen araçları ve uygulama fikrinizi nasıl gerçeğe dönüştüreceğinizi açıklayacaktır.
Kodsuz Yapay Zeka Çözümleriyle İşi Kolaylaştırma
Kodsuz Yapay Zeka Çözümleriyle İşi Kolaylaştırma
Kodlama gerektirmeyen yapay zeka çözümlerinin, kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan gelişmiş yapay zekayı entegre etmenin erişilebilir bir yolunu sunarak iş operasyonlarını nasıl iyileştirdiğini keşfedin.
Android için Uygulama Oluşturun: Kullanıcı Deneyimine Odaklanma
Android için Uygulama Oluşturun: Kullanıcı Deneyimine Odaklanma
Kullanıcı deneyimi odaklı Android uygulamaları oluşturma sanatını keşfedin. AppMaster'dan bahsetmek de dahil olmak üzere, uygulamanızı öne çıkaran ilkeleri ve bunu başarmak için gereken araçları öğrenin.
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin