Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Różnica między DDL a DML

Różnica między DDL a DML

Zrozumienie różnicy między DDL (Data Definition Language) a DML (Data Manipulation Language) w języku SQL jest kluczowe dla efektywnego zarządzania i manipulowania bazami danych. W tym artykule zagłębimy się w kluczowe różnice między tymi dwoma podstawowymi poleceniami SQL i pokażemy, jak wykorzystać je do optymalizacji wydajności bazy danych. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym użytkownikiem SQL, czy doświadczonym profesjonalistą, ten artykuł jest obowiązkową lekturą dla każdego, kto chce poprawić swoje umiejętności zarządzania bazami danych. Zaczynajmy!

Co to jest DDL?

DDL (Data Definition Language) jest podzbiorem języka SQL (Structured Query Language) używanym do definiowania struktury bazy danych oraz jej obiektów, takich jak tabele, widoki, indeksy i procedury. DDL Polecenia są używane do tworzenia, zmiany i usuwania obiektów bazy danych, w tym tabel, widoków, indeksów i procedur przechowywanych. Niektóre z najbardziej popularnych DDL oświadczenia obejmują:

 • CREATE: Polecenie tworzy nowy obiekt bazy danych, taki jak tabela, widok lub indeks. Na przykład, poniższe polecenie SQL tworzy tabelę o nazwie "klienci":

CREATE TABLE customers (id INT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), address VARCHAR(255))

 • ALTER: Polecenie to służy do modyfikacji istniejącego obiektu bazy danych. Na przykład, poniższe polecenie SQL dodaje nową kolumnę o nazwie "email" do tabeli "customers":

ALTER TABLE customers ADD email VARCHAR(255);

 • DROP: Polecenie to służy do usunięcia istniejącego obiektu bazy danych. Na przykład, następujące polecenie SQL usuwa tabelę "customers":

DROP TABLE customers;

 • TRUNCATE: To polecenie jest używane do usunięcia wszystkich wierszy w tabeli, ale w przeciwieństwie do polecenia DROP, zachowuje strukturę tabeli i indeksy.
 • RENAME: Polecenie to służy do zmiany nazwy istniejącego obiektu bazy danych. Na przykład, poniższe polecenie SQL zmienia nazwę tabeli "customers" na "clients":

RENAME TABLE customers TO clients;

Ważne jest, aby zauważyć, że DDL polecenia są wykonywane natychmiast i są trwałe, co oznacza, że po utworzeniu, zmianie lub usunięciu obiektu nie można cofnąć zmiany. Dlatego należy zachować ostrożność i upewnić się, że posiadamy kopię zapasową bazy danych przed wykonaniem jakichkolwiek DDL polecenia. Dodatkowo, DDL polecenia wykonywane są zazwyczaj przez administratora bazy danych lub programistę z odpowiednimi uprawnieniami do modyfikacji struktury bazy danych.

Czym jest. DML?

DML (Data Manipulation Language) jest podzbiorem języka SQL (Structured Query Language), który jest używany do manipulowania danymi w bazie danych. DML Polecenia są używane do wstawiania, aktualizowania i usuwania danych w bazie danych. Niektóre z najczęstszych DML oświadczenia obejmują:

 • SELECT: To polecenie jest używane do pobierania danych z jednej lub więcej tabel w bazie danych. Na przykład, następujące zapytanie SQL pobiera wszystkie rekordy z tabeli "customers":

SELECT * FROM customers;

 • INSERT: Ta instrukcja służy do wstawiania nowych danych do tabeli. Poniższe polecenie SQL wstawia nowy wiersz do tabeli "klienci":

INSERT INTO customers (id, name, address) VALUES (1, 'John Smith,' '123 Main St')

 • UPDATE: Polecenie to jest używane do modyfikacji istniejących danych w tabeli. Na przykład, poniższe polecenie SQL aktualizuje adres klienta o ID 1 w tabeli "customers":

UPDATE customers SET address = '456 Park Ave' WHERE id = 1;

 • DELETE: Instrukcja ta służy do usuwania danych z tabeli. Na przykład, następujące polecenie SQL usuwa klienta o ID 1 z tabeli "customers":

DELETE FROM customers WHERE id = 1;

DML Polecenia są wykonywane natychmiast i mogą być cofnięte za pomocą polecenia cofnięcia. Ważne jest, aby zauważyć, że podczas gdy DDL są używane do tworzenia, zmiany i usuwania obiektów bazy danych, DML polecenia są używane do manipulowania danymi w tych obiektach.

Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

DML Polecenia są zazwyczaj wykonywane przez użytkowników końcowych, takich jak aplikacje lub systemy współdziałające z bazą danych w celu pobierania, aktualizacji lub usuwania danych. System zarządzania bazą danych uruchamia DML polecenia po wykonaniu zapytania.

DDL vs DML

DDL (Data Definition Language) i DML (Data Manipulation Language) to oba podzbiory języka SQL (Structured Query Language), które są używane do zarządzania i manipulowania bazami danych. Jednakże służą one różnym celom i mają różne cechy.

DDL definiuje strukturę bazy danych i jej obiektów, takich jak tabele, widoki, indeksy i procedury. DDL Polecenia są używane do tworzenia, zmiany i usuwania obiektów bazy danych, w tym tabel, widoków, indeksów i procedur przechowywanych. Przykłady DDL polecenia obejmują CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE oraz RENAME. DDL Polecenia wykonywane są natychmiastowo i są trwałe, co oznacza, że raz utworzony, zmieniony lub usunięty obiekt nie może zostać cofnięty. Dlatego ważne jest, aby zachować ostrożność i upewnić się, że masz kopię zapasową bazy danych przed wykonaniem jakichkolwiek DDL polecenia. DDL Polecenia wykonywane są zazwyczaj przez administratora bazy danych lub programistę z odpowiednimi uprawnieniami do modyfikowania struktury bazy danych.

DML jest używany do manipulowania danymi w bazie danych. DML Polecenia są używane do wstawiania, aktualizowania i usuwania danych w bazie danych. Przykłady DML polecenia obejmują SELECT, INSERT, UPDATE, oraz DELETE. DML polecenia są wykonywane natychmiast i mogą być cofnięte za pomocą polecenia cofnięcia. DML polecenia są zazwyczaj wykonywane przez użytkowników końcowych, takich jak aplikacje lub systemy współdziałające z bazą danych w celu pobierania, aktualizacji lub usuwania danych.

Podsumowując, DDL służy do definiowania i zarządzania strukturą bazy danych, podczas gdy DML służy do manipulowania danymi w bazie danych. DDL instrukcje są trwałe i nie mogą być cofnięte, podczas gdy DML polecenia są wykonywane natychmiast i mogą być cofnięte. DDL polecenia są wykonywane przez upoważniony personel, podczas gdy użytkownicy końcowi wykonują DML oświadczenia.

Dlaczego DDL?

DDL (Data Definition Language) określa strukturę bazy danych i jej obiektów, takich jak tabele, widoki, indeksy i procedury. DDL Polecenia są używane do tworzenia, zmiany i usuwania obiektów bazy danych, w tym tabel, widoków, indeksów i procedur przechowywanych. Istnieje kilka powodów, dla których DDL jest konieczne:

 • Tworzenie i zarządzanie bazą danych: DDL oświadczenia są używane do tworzenia i zarządzania strukturą bazy danych. Dzięki DDL, łatwiej byłoby tworzyć i utrzymywać strukturę bazy danych.
 • Integralność danych: DDL oświadczenia wymuszają ograniczenia integralności danych, takie jak klucze podstawowe, obce i unikalne. Ograniczenia te pomagają zapewnić, że dane w bazie danych są dokładne i spójne.
 • Wydajność: DDL polecenia są używane do tworzenia indeksów i innych obiektów bazy danych, które mogą poprawić wydajność bazy danych. Na przykład, tworzenie indeksu na tabeli może poprawić szybkość wykonywania zapytań na tej tabeli.
 • Bezpieczeństwo danych: DDL oświadczenia mogą być użyte do ustawienia uprawnień na obiektach bazy danych, aby kontrolować, kto może uzyskać dostęp i manipulować nimi. Pomaga to zapewnić, że tylko autoryzowani użytkownicy mają dostęp i mogą modyfikować dane w bazie danych.
 • Backup i odzyskiwanie danych: DDL oświadczenia są używane do tworzenia i utrzymywania procedur tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Pomaga to zapewnić, że baza danych może być przywrócona w przypadku awarii.
Try AppMaster no-code today!
Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper
Start Free

DDL jest ważne, ponieważ służy do tworzenia i zarządzania strukturą bazy danych, egzekwowania integralności danych, poprawy wydajności, zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz utrzymania procedur tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Wszystkie te funkcje są niezbędne do sprawnego, bezpiecznego i wydajnego działania bazy danych.

Dlaczego . DML?

DML (Data Manipulation Language) jest używany do manipulowania danymi w bazie danych. DML Polecenia są używane do wstawiania, aktualizowania i usuwania danych w bazie danych. Istnieje kilka powodów, dla których DML jest ważne:

 • Wprowadzanie i utrzymywanie danych: DML oświadczenia są używane do wstawiania nowych danych do bazy danych i aktualizacji lub usuwania istniejących danych. Jest to niezbędne do utrzymania dokładności i kompletności danych w bazie danych.
 • Pobieranie danych: DML polecenia takie jak SELECT są używane do pobierania danych z jednej lub więcej tabel w bazie danych. Jest to niezbędne dla aplikacji i systemów, które mogą uzyskać dostęp i analizować dane w bazie danych.
 • Integralność danych: DML oświadczenia mogą być użyte do egzekwowania ograniczeń integralności danych, takich jak integralność referencyjna, poprzez aktualizację lub usuwanie danych w powiązanych tabelach.
 • Audyt danych: DML oświadczenia mogą być używane do śledzenia zmian danych w bazie danych, takich jak kto dokonał zmiany i kiedy została ona dokonana. Jest to przydatne dla celów audytu i zgodności.
 • Backup i odzyskiwanie danych: DML oświadczenia mogą być używane do tworzenia i utrzymywania procedur tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Pomaga to zapewnić, że baza danych może być przywrócona w przypadku awarii.

DML jest ważne, ponieważ służy do wstawiania, aktualizowania i usuwania danych w bazie danych, pobierania danych z bazy danych, wymuszania integralności danych, śledzenia zmian w danych oraz utrzymywania procedur tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Wszystkie te cechy są niezbędne do płynnego, dokładnego i wydajnego działania bazy danych.

FAQ

Jaka jest różnica pomiędzy DDL a DML?

DDL (Data Definition Language) to zestaw poleceń SQL służących do definiowania schematu bazy danych. Zajmuje się po prostu opisami schematu bazy danych i służy do tworzenia i modyfikowania struktury obiektów bazy danych. Przykłady DDL obejmują CREATE, ALTER, oraz DROP.

DML (Data Manipulation Language) jest zestawem poleceń SQL używanych do manipulowania danymi w obrębie schematu utworzonego przez DDL. Zajmuje się rzeczywistymi danymi i jest używany do wstawiania, aktualizowania i pobierania danych z bazy danych. Przykłady DML obejmują SELECT, INSERT, UPDATE, oraz DELETE.

Czy DDL można cofnąć?

Nie, DDL polecenia nie mogą być cofnięte, ponieważ dokonują one trwałych zmian w schemacie bazy danych.

Czy można cofnąć DML Czy można cofnąć instrukcje?

Tak, DML polecenia mogą być cofnięte, ponieważ dokonują tymczasowych zmian danych w bazie.

Jakie polecenia SQL są zawarte w DDL?

DDL zawiera polecenia SQL takie jak CREATE, ALTER, oraz DROP, które są używane do tworzenia, modyfikowania i usuwania struktur bazy danych takich jak tabele, indeksy i użytkownicy.

Jakie polecenia SQL są zawarte w DML?

DML zawiera instrukcje SQL takie jak SELECT, INSERT, UPDATE oraz DELETE, które służą do pobierania, wstawiania, aktualizowania i usuwania danych z bazy danych.

Jaka jest kolejność wykonywania poleceń DDL oraz DML polecenia?

DDL najpierw wykonywane są polecenia, a DML instrukcje są wykonywane później. Dzieje się tak dlatego, że schemat bazy danych musi być zdefiniowany zanim będzie można manipulować danymi.

Powiązane posty

Klucz do odblokowania strategii monetyzacji aplikacji mobilnych
Klucz do odblokowania strategii monetyzacji aplikacji mobilnych
Dowiedz się, jak odblokować pełny potencjał przychodów swojej aplikacji mobilnej dzięki sprawdzonym strategiom zarabiania, obejmującym reklamy, zakupy w aplikacji i subskrypcje.
Kluczowe kwestie do rozważenia przy wyborze twórcy aplikacji AI
Kluczowe kwestie do rozważenia przy wyborze twórcy aplikacji AI
Wybierając twórcę aplikacji AI, należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak możliwości integracji, łatwość obsługi i skalowalność. W tym artykule omówiono najważniejsze kwestie umożliwiające dokonanie świadomego wyboru.
Wskazówki dotyczące skutecznych powiadomień push w PWA
Wskazówki dotyczące skutecznych powiadomień push w PWA
Odkryj sztukę tworzenia skutecznych powiadomień push dla progresywnych aplikacji internetowych (PWA), które zwiększają zaangażowanie użytkowników i zapewniają, że Twoje wiadomości będą wyróżniać się w zatłoczonej przestrzeni cyfrowej.
ROZPOCZNIJ BEZPŁATNIE
Zainspirowany do samodzielnego wypróbowania?

Najlepszym sposobem na zrozumienie mocy AppMaster jest zobaczenie tego na własne oczy. Stwórz własną aplikację w ciągu kilku minut z bezpłatną subskrypcją

Wprowadź swoje pomysły w życie