Ten przewodnik upraszcza proces tworzenia niestandardowego CRM, obejmując wszystkie etapy od pomysłu do uruchomienia. Oferuje praktyczne spostrzeżenia, najlepsze praktyki i typowe błędy, które pomogą Ci stworzyć CRM dopasowany do Twojej firmy. Jest to cenne zarówno dla nowicjuszy technicznych, jak i doświadczonych programistów.

Dlaczego powinniśmy używać AppMaster dla naszego CRM zamiast innych produktów?

 • Możliwość pełnej personalizacji
 • Brak ograniczeń w skalowaniu
 • Tworzenie wszystkiego w jednym miejscu (baza danych, backend, aplikacje webowe i mobilne)
 • Możliwość integracji z dowolnymi usługami zewnętrznymi

Stwórz swój własny CRM

Opracuj niestandardowy system zarządzania relacjami z klientami (CRM), wykonując zalecane kroki opisane poniżej.

Krok 1: Projektowanie modelu danych

Procedura tradycyjnie rozpoczyna się od budowy modeli danych, co wymaga zrozumienia jednostek, które mają być wykorzystywane w systemie zarządzania relacjami z klientami (CRM), ich odpowiednich atrybutów i ich wzajemnych powiązań.

Modele te, inaczej zwane encjami, mogą obejmować wiele możliwości, takich jak firmy, kontakty, leady i zadania. Każdy model jest definiowany przez unikalny zestaw pól. Przykładowo, model firmy może obejmować takie pola jak nazwa firmy, typ działalności i lokalizacja.

Każde pole charakteryzuje się określonym typem, dyktującym charakter danych, które może zawierać. Na przykład typ danych "String" jest odpowiedni dla pola tytułu, umożliwiając umieszczenie w nim dowolnego ciągu znaków. Typ opisu "Text" pozwala na wstawienie obszernego tekstu, ewentualnie podzielonego na akapity. Typ "Integer" może reprezentować liczbę pracowników, podczas gdy typ "DateTime" może przechowywać informacje o dacie i godzinie dla określonych zdarzeń.

Modele mają możliwość tworzenia powiązań między sobą, co wymaga wyboru typu relacji. Na przykład pracownicy mogą być powiązani z określonymi zadaniami, co wymaga zrozumienia organizacji zadań.

Może się zdarzyć, że każde zadanie jest przypisane tylko do jednego konkretnego wykonawcy, podczas gdy każdy pracownik może mieć wiele równoległych zadań. W tym scenariuszu zostanie ustanowiona między nimi relacja jeden do wielu. Inne potencjalne typy relacji obejmują jeden-do-jednego i wiele-do-wielu.

Aby uzyskać bardziej szczegółową wiedzę i pomoc dotyczącą korzystania z edytora bazy danych, zapoznaj się z biblioteką kursów Appmaster University.

Krok 2: Konfigurowanie endpoints dla modeli danych

Następnym krokiem jest zapewnienie funkcjonalności dla tych modeli. Racjonalne jest założenie, że baza danych powinna znajdować się w określonym miejscu na serwerze, a użytkownicy powinni mieć możliwość łączenia się z dowolnego miejsca za pomocą komputera lub telefonu komórkowego. Aby ułatwić wymianę żądań i transmisję danych, wdrażane są trasy - są to adresy sieciowe, na które można wysyłać żądania.

Oprócz tego istnieją endpoints, które są punktami dostępu do trasy za pośrednictwem określonej metody. Na przykład dostęp do trasy zadania można uzyskać, przesyłając identyfikator zadania, ale przy użyciu różnych metod (a więc różnych endpoints) - Delete (aby usunąć zadanie), Get (aby uzyskać informacje o zadaniu), Patch (aby wprowadzić zmiany w zadaniu, na przykład zmienić jego status).

Każdy z modeli danych może mieć bazę endpoints tworzoną automatycznie po ich zainicjowaniu. Te endpoints można wykorzystać natychmiast, można je dostosować (np. zmieniając prawa dostępu, aby umożliwić tylko niektórym rolom użytkowników tworzenie nowych zadań) lub można sformułować niestandardowe endpoints wraz z powiązaną z nimi logiką przetwarzania. Szczegółowy przewodnik dotyczący pracy z punktami końcowymi można znaleźć pod linkiem.

Krok 3: Tworzenie interfejsu użytkownika

Następnym krokiem jest stworzenie interfejsu, z którym użytkownik może wchodzić w interakcje. Oczywiście, biorąc pod uwagę istnienie endpoints, można je wykorzystać od razu, wysyłając wymagane żądania. Jednak obsługa ich bezpośrednio w trybie wiersza poleceń jest niezwykle niewygodna.

Logiczne jest więc stworzenie aplikacji internetowej do celów operacyjnych. AppMaster umożliwia przejęcie kontroli nad tworzeniem interfejsu, pozwalając na integrację podstawowych elementów, takich jak przyciski, etykiety i tabele, jednocześnie dostosowując ich estetykę i rozmieszczenie.

Aby uzyskać najprostszą wersję, rozpocznij proces od włączenia komponentów, które ułatwiają populację bazy danych z odpowiednimi danymi. Na przykład wprowadzenie listy firm, pracowników wraz z ich danymi kontaktowymi.

Należy pamiętać, że samo wprowadzenie elementu nie czyni go natychmiast użytecznym. Każdy element musi być nasycony określoną logiką operacyjną, określającą jego dokładną funkcję i sposób wykonania. Na przykład, aby zarejestrować rekord w bazie danych, należy dodać odpowiednie komponenty wejściowe (które są zgodne z typami pól modelu danych).

Aby wprowadzić dane kontaktowe, mogą to być między innymi pola imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, daty urodzenia, stanowiska pracy. Niezbędny jest również przycisk, który kompiluje wypełnione informacje i przesyła je do bazy danych. Przycisk ten musi być skonfigurowany z logiką operacyjną (procesem biznesowym lub przepływem pracy), która wyszczególnia niezbędne kroki do optymalnego działania.

Na przykład:

 • Zmień wygląd na stan ładowania
 • Konsekwentne odczytywanie wprowadzonych danych z każdego pola.
 • Utwórz model kontaktu i wypełnij dane zebrane w poprzednim kroku.
 • Wyślij wypełniony model za pomocą żądania POST na stronę endpoint tworzenia nowego kontaktu.
 • Usuń stan pobierania z przycisku
 • Przetwórz wynik żądania i uzyskaj status jego wykonania.
 • Sprawdź, czy żądanie zakończyło się powodzeniem.
 • W przypadku błędów żądania wyświetl odpowiednie powiadomienie z informacją o błędzie.
 • W przypadku udanych działań, zaktualizuj dane w tabeli podsumowującej kontakty.

Dodatkowe zasoby:

Krok 4: Tworzenie procesów biznesowych

Następnie można rozpocząć tworzenie bardziej złożonych procesów biznesowych, które umożliwiają tworzenie lub odbieranie określonych danych i dodawanie dodatkowej logiki pracy. Prosty przykład - podczas tworzenia zadania automatycznie wskaż jego status, sprawdź termin wykonania i oblicz dokładny czas, w którym powinno zostać wykonane.

Jednocześnie logika pracy może być złożona i obejmować różne opcje działania w zależności od algorytmu. Przykładowo, tworząc zadanie dla konkretnego użytkownika, sprawdzaj, czy w ogóle ma on prawo do takiego działania, a także policz liczbę innych zadań, które są już przypisane do tego użytkownika i jeśli jest ich więcej niż 10 aktywnych, automatycznie przekaż je najmniej zajętemu pracownikowi na podobnym stanowisku w firmie. Przewodnik po tworzeniu procesów biznesowych.

Krok 5: Łączenie i integracja z usługami zewnętrznymi

Jest wysoce prawdopodobne, że Customer Relationship Management (CRM) nie będzie w stanie działać w izolacji; będzie wymagać interakcji z zewnętrznymi usługami lub pomocniczymi funkcjonalnościami. Najwygodniejszą metodą włączenia tych elementów jest wykorzystanie rynku modułów.

Rozważmy na przykład scenariusz tworzenia zadania, które wymaga wysłania wiadomości e-mail zawierającej istotne informacje do użytkownika. Można to skutecznie osiągnąć za pomocą modułu Custom Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).

Alternatywnie, wiadomość może zostać przekazana za pośrednictwem komunikatora Telegram przy użyciu modułu Telegram. Można również usprawnić pracę z obrazami, automatycznie zmieniając ich format i rozmiar za pomocą modułu Image. Każdy moduł jest w stanie rozszerzyć swoje unikalne modele danych, procesy biznesowe i bloki, aby ułatwić ich wykorzystanie.

Poniższy link zawiera demonstrację wykorzystania modułów: Przykład użycia modułu

Warto zauważyć, że brak dedykowanego modułu dla konkretnej usługi zewnętrznej nie wyklucza możliwości jej wykorzystania. Stworzenie integracji z dowolną usługą zewnętrzną jest możliwe poprzez wykorzystanie sekcji dedykowanych dla External API Requests lub bloków dla HTTP Requests.

Poniżej znajdują się linki ilustrujące proces integracji z usługami zewnętrznymi i wykorzystanie External API Request:

Ile będzie mnie kosztować stworzenie i posiadanie CRM na AppMaster?

Zazwyczaj kompleksowe rozwiązanie CRM wymaga subskrypcji biznesowej, podczas gdy prostsza wersja może wystarczyć dla startupu.

Jeśli zdecydujesz się na samodzielny rozwój, możesz to zrobić bez żadnych kosztów. Alternatywą jest skorzystanie z usług profesjonalnych.

Ile czasu potrzeba na stworzenie CRM przy użyciu AppMaster?

Odpowiedź zależy od złożoności CRM. Jakie są podmioty, ile ich jest, jak są ze sobą połączone i jaki rodzaj logiki pracy jest wymagany. Ogólnie rzecz biorąc, coś prostego na poziomie MVP można zrobić w 20-30 godzin. Jakaś podstawowa wersja robocza - około 200 godzin. W przypadku złożonych projektów może być oczywiście potrzebne znacznie więcej czasu.

Które usługi są w stanie połączyć się i zintegrować z CRM stworzonym przez AppMaster?

 • Telegram
 • Slack
 • Stripe
 • SignIn z Apple
 • Zoom
 • Zaloguj się przez Google
 • Crypto
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Arkusze Google
 • Odtwarzacz Youtube
 • Skaner kodów kreskowych
 • Tłumacz Google
 • Discord
 • Google OAuth 2.0
 • Open AI
 • Mail Chimp
 • i wiele innych

Czy mogę skalować moją aplikację CRM na AppMaster

Należy od razu zauważyć, że aplikacja nie jest początkowo ograniczona pod względem liczby użytkowników, nawet w najbardziej podstawowej wersji. To powiedziawszy, możesz oczywiście napotkać ograniczenia wydajności lub rozmiaru bazy danych w początkowych opcjach subskrypcji. Problem ten rozwiązuje korzystanie z własnych serwerów zamiast hostingu w chmurze AppMaster.

W planie Business można uzyskać obraz kontenera z aplikacją lub jej plikami binarnymi, a w planie Enterprise nawet pełny kod źródłowy aplikacji i możliwość korzystania z rozproszonych serwerów z load balancerem, co całkowicie eliminuje pytania o ograniczenia skalowania.

Czy mogę zatrudnić kogoś do zbudowania mojego CRM?

Aby uzyskać gwarancję wysokiej jakości, możesz skorzystać z usług Professional Services. Jeśli potrzebujesz bardziej przystępnej cenowo opcji, możesz skorzystać z usług freelancerów lub skontaktować się z certyfikowanymi partnerami AppMaster.

Jak AppMaster technicznie buduje Twój CRM?

AppMaster to potężne narzędzie, które upraszcza i przyspiesza proces tworzenia CRM, obsługując aspekty techniczne w usprawniony sposób. Proces ten można podzielić na następujące etapy:

 • Specyfikacja: Użytkownik dostarcza specyfikację CRM poprzez wprowadzenie schematów danych, schematów procesów biznesowych, endpoints, zmiennych, elementów UI i wyzwalaczy do AppMaster Studio. Te dane wejściowe służą jako plany dla przyszłej aplikacji CRM i są przechowywane jako dokumentacja.
 • Generowanie kodu: Po kliknięciu przycisku "Publish", AppMaster przetwarza i standaryzuje dostarczone specyfikacje. Następnie generuje kod źródłowy aplikacji CRM w różnych językach, takich jak Go dla backendu, Vue 3 dla frontendu, Swift dla aplikacji iOS i Kotlin dla aplikacji Android. AppMaster wykorzystuje przetwarzanie równoległe i wyjątkową wydajność do generowania kodu z imponującą szybkością ponad 22 000 linii na sekundę.
 • Kompilacja: Po zakończeniu generowania kodu, AppMaster kompiluje aplikację CRM, koncentrując się na kompilacji zaplecza i łączeniu aplikacji internetowych. Ten krok zajmuje tylko kilka dodatkowych sekund.
 • Testowanie: Przed wdrożeniem, AppMaster przeprowadza dokładną fazę testowania, aby zapewnić funkcjonalność aplikacji CRM i zidentyfikować potencjalne problemy.
 • Pakowanie i przechowywanie: Aplikacje backendowe są pakowane do kontenerów Docker w celu izolacji, a następnie przesyłane do dedykowanego rejestru Docker na platformie. Kontenery te są tymczasowo przechowywane do momentu wdrożenia. Podobnie, pakiety aplikacji internetowych są kompresowane do archiwów zip i przesyłane do repozytorium artefaktów w celu hostingu lub wdrożenia.
 • Wdrożenie: Ostatni etap polega na wdrożeniu własnego CRM na serwery docelowe, dzięki czemu staje się on dostępny dla użytkowników.

Dzięki wykorzystaniu platformy AppMaster proces tworzenia aplikacji jest znacznie usprawniony, skracając czas i wysiłek wymagany do ręcznego kodowania, kompilacji, testowania, pakowania i wdrażania. Cały proces można ukończyć w zaledwie 20 sekund, przyczyniając się do większej ogólnej wydajności w rozwoju CRM.